Xem bài viết tại:

https://12betdaily.wordpress.com/2017/11/11/tip-keo-ca-do-tay-ban-nha-vs-costa-rica-giao-huu-dem-11-11-2017/