Kèo Nhà Cái
 • Manchester United
 • Manchester City
 • Liverpool
 • Chelsea
 • Arsenal
 • Real Madrid
 • Barcelona
 • Atlético Madrid
 • Milan
 • Juventus
 • Internazionale
 • Borussia Dortmund
 • Bayern München
 • PSG

Santa Cruz

arrow_forward Đội Hình Của Santa Cruz

Tấn Công
Keno
Keno
30 tuổi - Số áo: 17
Arthur Caike
Arthur Caike
27 tuổi - Số áo: 8
Marion
Marion
28 tuổi - Số áo: 22
Lele
Lele
29 tuổi - Số áo: 18
Wellington
Wellington
26 tuổi - Số áo: 8
Wallyson
Wallyson
31 tuổi - Số áo: 20
Everaldo Stum
Everaldo Stum
28 tuổi - Số áo: 21
Lele
Lele
29 tuổi - Số áo: 7
Everaldo Stum
Everaldo Stum
28 tuổi - Số áo: 11
Keno
Keno
30 tuổi - Số áo: 20
Arthur Caike
Arthur Caike
27 tuổi - Số áo: 18
Arthur Caike
Arthur Caike
27 tuổi - Số áo: 7
Everaldo Stum
Everaldo Stum
28 tuổi - Số áo: 20
Marion
Marion
28 tuổi - Số áo: 7
Lele
Lele
29 tuổi - Số áo: 11
Keno
Keno
30 tuổi - Số áo: 11
Wallyson
Wallyson
31 tuổi - Số áo: 22
Wallyson
Wallyson
31 tuổi - Số áo: 21
Lele
Lele
29 tuổi - Số áo: 19
Wellington
Wellington
26 tuổi - Số áo: 13
Bruno Moraes
Bruno Moraes
30 tuổi - Số áo: 9
Wallyson
Wallyson
31 tuổi - Số áo: 19
Wallyson
Wallyson
31 tuổi - Số áo: 11
Lele
Lele
29 tuổi - Số áo: 8
Lele
Lele
29 tuổi - Số áo: 21
Robinho
Robinho
21 tuổi - Số áo: 16
Wallyson
Wallyson
31 tuổi - Số áo: 25
Wallyson
Wallyson
31 tuổi - Số áo: 8
Everaldo Stum
Everaldo Stum
28 tuổi - Số áo: 17
Arthur Caike
Arthur Caike
27 tuổi - Số áo: 17
Arthur Caike
Arthur Caike
27 tuổi - Số áo: 19
Arthur Caike
Arthur Caike
27 tuổi - Số áo: 16
Grafite
Grafite
40 tuổi - Số áo: 23
Arthur Caike
Arthur Caike
27 tuổi - Số áo: 21
Marion
Marion
28 tuổi - Số áo: 19
Wallyson
Wallyson
31 tuổi - Số áo: 18
Wellington
Wellington
26 tuổi - Số áo: 14
Wellington
Wellington
26 tuổi - Số áo: 3
Paraiba
Paraiba
27 tuổi - Số áo: 12
Lele
Lele
29 tuổi - Số áo: 20
Phòng Ngự
Luan Peres
Luan Peres
25 tuổi - Số áo: 13
Vitor
Vitor
37 tuổi - Số áo: 15
Tiago Costa
Tiago Costa
32 tuổi - Số áo: 6
Allan Vieira
Allan Vieira
29 tuổi - Số áo: 15
Neris
Neris
27 tuổi - Số áo: 3
Léo Moura
Léo Moura
41 tuổi - Số áo: 2
Danny Morais
Danny Morais
34 tuổi - Số áo: 4
Leonardo Moura
Leonardo Moura
33 tuổi - Số áo: 14
Walter
Walter
23 tuổi - Số áo: 15
Eduardo
Eduardo
Số áo: 13
Luan Peres
Luan Peres
25 tuổi - Số áo: 3
Rafael Berger
Rafael Berger
33 tuổi - Số áo: 3
Thawan
Thawan
22 tuổi - Số áo: 14
Allan Vieira
Allan Vieira
29 tuổi - Số áo: 14
Roberto
Roberto
28 tuổi - Số áo: 14
Wellington
Wellington
28 tuổi - Số áo: 13
Eduardo
Eduardo
Số áo: 14
Allan Vieira
Allan Vieira
29 tuổi - Số áo: 6
Léo Moura
Léo Moura
41 tuổi - Số áo: 7
Leonardo Moura
Leonardo Moura
33 tuổi - Số áo: 13
Lucas Ramon
Lucas Ramon
25 tuổi - Số áo: 16
Vitor
Vitor
37 tuổi - Số áo: 14
Roberto
Roberto
28 tuổi - Số áo: 6
Mario Sérgio
Mario Sérgio
27 tuổi - Số áo: 15
Walter
Walter
23 tuổi - Số áo: 13
Roberto
Roberto
28 tuổi - Số áo: 16
Luan Peres
Luan Peres
25 tuổi - Số áo: 4
Wellington
Wellington
28 tuổi - Số áo: 3
Rafael Berger
Rafael Berger
33 tuổi - Số áo: 13
Mario Sérgio
Mario Sérgio
27 tuổi - Số áo: 18
Luan Peres
Luan Peres
25 tuổi - Số áo: 6
Mario Sérgio
Mario Sérgio
27 tuổi - Số áo: 14
Wellington
Wellington
28 tuổi - Số áo: 14
Wellington
Wellington
25 tuổi - Số áo: 15
Vitor
Vitor
37 tuổi - Số áo: 2
Walter
Walter
23 tuổi - Số áo: 3
Léo Moura
Léo Moura
41 tuổi - Số áo: 10
Mario Sérgio
Mario Sérgio
27 tuổi - Số áo: 13
Thủ Môn
Luiz Miller
Luiz Miller
23 tuổi - Số áo: 12
Roberto Jiménez
Roberto Jiménez
33 tuổi - Số áo: 6
Roberto Jiménez
Roberto Jiménez
33 tuổi - Số áo: 13
Walter
Walter
32 tuổi - Số áo: 13
Edson Kõlln
Edson Kõlln
28 tuổi - Số áo: 12
Roberto Jiménez
Roberto Jiménez
33 tuổi - Số áo: 15
Roberto Jiménez
Roberto Jiménez
33 tuổi - Số áo: 14
Tiago Cardoso
Tiago Cardoso
35 tuổi - Số áo: 1
Tiago Cardoso
Tiago Cardoso
35 tuổi - Số áo: 12
Roberto Jiménez
Roberto Jiménez
33 tuổi - Số áo: 16
Walter
Walter
32 tuổi - Số áo: 14
Edson Kõlln
Edson Kõlln
28 tuổi - Số áo: 1
Walter
Walter
32 tuổi - Số áo: 3
Walter
Walter
32 tuổi - Số áo: 15
Luiz Miller
Luiz Miller
23 tuổi - Số áo: 1
Lucas Silva
Lucas Silva
22 tuổi - Số áo: 12
Trung Tuyến
Uillian Correia
Uillian Correia
30 tuổi - Số áo: 5
Marcilio
Marcilio
24 tuổi - Số áo: 17
A. Bolaños
A. Bolaños
34 tuổi - Số áo: 18
Marcilio
Marcilio
24 tuổi - Số áo: 16
A. Bolaños
A. Bolaños
34 tuổi - Số áo: 8
João Paulo
João Paulo
28 tuổi - Số áo: 18
Leandrinho
Leandrinho
26 tuổi - Số áo: 19
João Paulo
João Paulo
28 tuổi - Số áo: 10
Leandrinho
Leandrinho
26 tuổi - Số áo: 16
A. Bolaños
A. Bolaños
34 tuổi - Số áo: 19
Leandrinho
Leandrinho
26 tuổi - Số áo: 20
Willams
Willams
22 tuổi - Số áo: 21
Willams
Willams
22 tuổi - Số áo: 20
Leandrinho
Leandrinho
26 tuổi - Số áo: 5
Leandrinho
Leandrinho
26 tuổi - Số áo: 17
Leandrinho
Leandrinho
26 tuổi - Số áo: 18
Willams
Willams
22 tuổi - Số áo: 19
Marcilio
Marcilio
24 tuổi - Số áo: 7
Leandrinho
Leandrinho
26 tuổi - Số áo: 14
Willams
Willams
22 tuổi - Số áo: 15
Marcilio
Marcilio
24 tuổi - Số áo: 8
Derley
Derley
31 tuổi - Số áo: 17
Leandrinho
Leandrinho
26 tuổi - Số áo: 21
Marcinho
Marcinho
33 tuổi - Số áo: 18
Marcinho
Marcinho
33 tuổi - Số áo: 19
Danilo Pires
Danilo Pires
27 tuổi - Số áo: 17
Jádson
Jádson
26 tuổi - Số áo: 20
Derley
Derley
31 tuổi - Số áo: 18
Renatinho
Renatinho
28 tuổi - Số áo: 16
Derley
Derley
31 tuổi - Số áo: 8
Danilo Pires
Danilo Pires
27 tuổi - Số áo: 10
Jádson
Jádson
26 tuổi - Số áo: 7
Fernando Gabriel
Fernando Gabriel
31 tuổi - Số áo: 16
Marcinho
Marcinho
33 tuổi - Số áo: 17
Renatinho
Renatinho
28 tuổi - Số áo: 15
Derley
Derley
31 tuổi - Số áo: 5
Danilo Pires
Danilo Pires
27 tuổi - Số áo: 8
Fernando Gabriel
Fernando Gabriel
31 tuổi - Số áo: 17
Marcilio
Marcilio
24 tuổi - Số áo: 19
Jádson
Jádson
26 tuổi - Số áo: 15
Matías Pisano
Matías Pisano
27 tuổi - Số áo: 32
Danilo Pires
Danilo Pires
27 tuổi - Số áo: 16
Renatinho
Renatinho
28 tuổi - Số áo: 17
Jádson
Jádson
26 tuổi - Số áo: 8
Marcilio
Marcilio
24 tuổi - Số áo: 18
Jádson
Jádson
26 tuổi - Số áo: 18
Willams
Willams
22 tuổi - Số áo: 18
Mazinho
Mazinho
32 tuổi - Số áo: 17
Jádson
Jádson
26 tuổi - Số áo: 17
Wagner
Wagner
32 tuổi - Số áo: 19
Marcilio
Marcilio
24 tuổi - Số áo: 21
Mazinho
Mazinho
32 tuổi - Số áo: 18
Danilo Pires
Danilo Pires
27 tuổi - Số áo: 2
Wagner
Wagner
32 tuổi - Số áo: 17
Marcilio
Marcilio
24 tuổi - Số áo: 15
Wagner
Wagner
32 tuổi - Số áo: 16
Marcilio
Marcilio
24 tuổi - Số áo: 14
Jádson
Jádson
26 tuổi - Số áo: 5
Danilo Pires
Danilo Pires
27 tuổi - Số áo: 15
Renatinho
Renatinho
28 tuổi - Số áo: 11
Léo Cotia
Léo Cotia
23 tuổi - Số áo: 18
João Victor
João Victor
22 tuổi - Số áo: 17
None
Allan Vieira
Allan Vieira
Số áo: 18
Daniel Costa
Daniel Costa
Số áo: 20
Leo Moura
Leo Moura
Số áo: 13
Allan Vieira
Allan Vieira
Số áo: 16
Daniel Costa
Daniel Costa
Số áo: 19
Fernando Gabriel
Fernando Gabriel
Số áo: 8
Fernando Gabriel
Fernando Gabriel
Số áo: 17
Tiago Cardoso
Tiago Cardoso
Số áo: 1
Uillian Correia
Uillian Correia
Số áo: 5
Leo Moura
Leo Moura
Số áo: 15
Fernando Gabriel
Fernando Gabriel
Số áo: 11
Leo Moura
Leo Moura
Số áo: 8
Daniel Costa
Daniel Costa
Số áo: 15
Allan Vieira
Allan Vieira
Số áo: 14
Fernando Gabriel
Fernando Gabriel
Số áo: 19
Allan Vieira
Allan Vieira
Số áo: 6
Fernando Gabriel
Fernando Gabriel
Số áo: 10
Daniel Costa
Daniel Costa
Số áo: 17
Danny Morais
Danny Morais
Số áo: 4
Allan Vieira
Allan Vieira
Số áo: 15
Leo Moura
Leo Moura
Số áo: 14
Leo Moura
Leo Moura
Số áo: 2
Daniel Costa
Daniel Costa
Số áo: 18
Daniel Costa
Daniel Costa
Số áo: 8
Allan Vieira
Allan Vieira
Số áo: 3

history Kết quả các trận đấu

Reims
3-1
PSG
Ligue 1 (Ligue 1 Pháp) - 25/05/2019
X